Czym jest MPDz?

Stowarzyszenie powstało w listopadzie 2009 roku jako Stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ich rodziców i opiekunów.

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 20.07.1997 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z dn. 10 kwietnia 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz własnego statutu.

Celem przewodnim naszego Stowarzyszenia jest chęć niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym i integracja dzieci chorych ze zdrowymi. Same jesteśmy matkami nieposprawnych dzieci w wieku od 3 do 24 lat i nauczone doświadczeniem wiemy, że nic bardziej nie pomoże nam w zdobywaniu wiedzy i pokonywaniu barier związanych z niepełnosprawnością naszych dzieci niż wzajemne kontakty, wymiana informacji i wspólna zabawa naszych pociech.

Prężną działalność rozpoczęłyśmy w 2011 roku. Nasze źródła finansowania nie są na razie zbyt wielkie; stanowią je składki członkowskie, Firma Greinplast i wspierająca nas od samego początku Fundacja Wandafonds, ale zbierający się na zebraniach rodzice potrzebujący pomocy utwierdzają nas w przekonaniu, że warto działać.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym jest jedyną działającą na terenie Podkarpacia organizacją zrzeszającą głównie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ich rodziców, lekarza rehabilitacji, grono fizjoterapeutów i wolontariuszy; na chwilę obecną Stowarzyszenie zrzesza ponad 40 członków i wciąż jest otwarte na nowych podopiecznych.

Cele są następujące:

 1. Reprezentowanie i obrona interesów osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci z porażeniem mózgowym, ich rodziców i opiekunów.
 2. Podnoszenie wiedzy fachowej w zakresie leczenia, rehabilitacji i pomocy socjalnej osobom niepełnosprawnym, szczególnie rodziców i osób działających na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym.
 3. Pomaganie osobom niepełnosprawnym w dostępie do korzystania z różnych form leczenia i rehabilitacji.
 4. Propagowanie inicjatyw społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci z porażeniem mózgowym, ich rodziców i opiekunów mających na celu rozwój nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji i poprawę opieki nad dzieckiem spastycznym, poprawę ich sytuacji materialnej.
 5. Przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
 6. Uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci z porażeniem mózgowym i ich rodziców, między innymi poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu, oraz integrację społeczną.

Cele realizowane są poprzez :

 1. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
 2. Reprezentowanie interesów członków wobec władz państwowych i publicznych oraz uczestnictwo w działaniach władz samorządowych .
 3. Współpracę z osobami i instytucjami w kraju i za granicą działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci z porażeniem mózgowym, ich rodziców i opiekunów.
 4. Zakładanie i prowadzenie placówek rehabilitacyjnych i edukacyjno- rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci z porażeniem mózgowym.
 5. Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie spotkań integracyjnych.
 6. Prowadzenie biura oraz promowanie działalności stowarzyszenia.
 7. Inne działania służące realizacji celów statutowych.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit pretium urna quis tortor consectetur et pretium elit