Walne zebranie członków

Walne zebranie członków

0

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 15 maja 2015 roku o godz. 17.00, które odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Jana Pawła II ul. Lwowska 60, w Sali Konferencyjnej na parterze (dojazd bramą od ulicy Leszka Czarnego).

Celem Walnego Zebrania będzie złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji zadań w roku 2014 oraz określenie działalności na rok 2015.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawdzenie listy obecności oraz sporządzenie listy uczestników.
2. Otwarcie obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad .
4. Przyjecie porządku obrad.
5. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium.
6. Złożenie przez Zarząd sprawozdań ze zrealizowanych zadań w 2014 r.
7. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z oceny działalności stowarzyszenia w 2014 r.
8. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2015.
9. Dyskusja nad planem działalności.
10. Podsumowanie zebrania, wolne wnioski

W przypadku braku niezbędnej frekwencji, termin drugiego Walnego Zebrania wyznacza się w tym samym dniu (tj. 15 maja 2015 r.) na godz. 17.30.

Zapraszamy serdecznie
Zarząd

Leave a Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit pretium urna quis tortor consectetur et pretium elit